THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Đế Ra Chân Nạp ESP32-Cam

Giá bán
35,000₫

Dùng để gắn trực tiếp mạch ESP32-Camera để nạp.


Sản phẩm liên quan