Tin tức
SẢN PHẨM MỚI
MẠCH ĐIỆN
THIẾT BỊ CƠ KHÍ

MODULE TILT SWITCH

Nhà sản xuất: Khác
Giá bán
25,000₫
 • Số lượng sản phẩm: Còn
 • Phí vận chuyển: Tính phí khi thanh toán

Tilt switch module and a digital interface, built-in LED build a simple circuit to produce tilt warning lamp comes with digital interfaces of the LED, the tilt switch sensor interface to access digital 3, when the tilt open Off sensor senses a key signal, LED lights, otherwise off.

Example code

int Led = 13 ;// define LED Interface
int buttonpin = 3; // define the tilt switch sensor interfaces
int val ;// define numeric variables val
void setup ()
{
 pinMode (Led, OUTPUT) ;// define LED as output interface
  pinMode (buttonpin, INPUT) ;//define the output interface tilt switch sensor
}
void loop ()
{
 val = digitalRead (buttonpin) ;// digital interface will be assigned a value of 3 to read val
  if (val == HIGH) //When the tilt sensor detects a signal when the switch, LED flashes
 {
  digitalWrite (Led, HIGH);
 }
 else
 {
  digitalWrite (Led, LOW);
 }
}
Sản phẩm liên quan